เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทย เซ็นเตอร์ คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการบริการด้านรักษาความปลอดภัย ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และรับว่าความทั่วราชอาณาจักรซึ่งบริหารจัดการโดยกลุ่มคณะผู้บริหารอันประกอบไปด้วย นักกฎหมาย ตำรวจทหาร ข้าราชการ และพลเรือน ซึ่งมีความชำนาญ และมีประสบการณ์เฉพาะด้านมากว่า 20 ปี โดยมีแนวทางการบริหารจัดการมุ่งมั่นให้เกิดความสงบเรียบร้อย ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ต่อสังคมโดยรวม ด้วยระบบการบริหารที่มาตรฐานมีคุณภาพตามหลักสากลด้วยเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่ทันสมัยที่สุด

รางวัล

บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทย เซ็นเตอร์ คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด ได้รับอนุญาต ประกอบธุรกิจความปลอดภัย ตาม พรบ. ธุรกิจรักษาความปลอดภัย 2558 เราได้รับโล่เกียรติคุณ เป็นผู้ให้การสนับสนุนตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย

มาตรฐาน คือ งานของเรา

การพัฒนาคุณภาพและการให้บริการ


บริษัท ให้บริการรักษาความปลอดภัย ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ตลอด 24 ชั่วโมง มาตรฐานสากล
   02 102 3490-1 / 092 860 0063